Asset Publisher Asset Publisher

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

na podstawie  art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788 t.j. z dnia 2017.04.14) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U.2007.78.532 z dnia 2007.05.04) w dniu 05.10.2017r. o godzinie 09:15 w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra komisja przetargowa dokonała otwarcia oferty złożonej w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości:

 

– lokalu niemieszkalnego użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal oraz udziałem w budynku gospodarczym – Wilkanowo, Przysiółek Rybno 33/7, 66-008 Świdnica.

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze,

KW nr ZG1E/00065065/2: działka nr 863/2,

Wilkanowo, Gmina Świdnica

2.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków

woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Świdnica, obręb nr 0011 Wilkanowo, miejscowość Wilkanowo, działka nr 863/2

Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe)

Powierzchnia całkowita działki - 0,0600 ha

3.

Liczba otrzymanych ofert i liczba odrzuconych ofert

1/0

4.

Cena wywoławcza nieruchomości 

 

Cena nabycia nieruchomości

6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych)

 

6.060,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt 00/100 złotych).

Cena zaoferowana zostanie powiększona o obowiązujący na dzień sprzedaży podatek od towarów i usług.

5.

Imię, nazwisko albo nazwa osoby, ustalonej jako nabywca nieruchomości albo informacja o przyczynach nieustalenia nabywcy nieruchomości .

Katarzyna Żelazna-Prędkiewicz

 

Oferentowi przysługuje prawo wniesienia na piśmie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę wnosi się na piśmie bezpośrednio do Nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra, w terminie do 7 dni od doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu (§ 10 Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa).

 

 

Niniejsze zawiadomienie otrzymuje oferent oraz zamieszcza się:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na stronie internetowej Nadleśnictwa Zielona Góra;

- na tablicy ogłoszeń siedzibie Nadleśnictwa.