Asset Publisher Asset Publisher

Komisja Założeń Planu

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2021-2030.

 

          W dniu 18.10.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra, tj. Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, odbędzie się Komisja Założeń Planu.

          W związku z powyższym informujemy iż istnieje możliwość udziału społeczeństwa w tworzeniu Planu Urządzenia Lasu  poprzez bezpośredni udział w Komisji Założeń Planu lub pisemne składanie wniosków.

          Zgodnie z obowiązującą Instrukcją urządzania lasu będącą załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 83/2012, po wykonaniu prac przygotowawczych do planu urządzenia lasu – w ósmym roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, zwołuje się Komisję Założeń Planu której podstawowym zadaniem jest sformułowanie „założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000.

          W trakcie prac komisji można zgłaszać wnioski i uwagi (założenia do planu) dotyczące między innymi planowanych w konkretnych lokalizacjach prac tj. głównie cięć drzewostanów oraz pozostałych zabiegów gospodarczych, w tym przy osiedlach domów jednorodzinnych i bloków oraz innych obszarów ważnych dla lokalnych mieszkańców. Ze względu na specyficzny zasięg administracyjny Nadleśnictwa wokół zachodniej części Miasta Zielona Góra a co za tym idzie wzmożonym korzystaniem z obszarów leśnych przez mieszkańców miasta oraz silną presją budownictwa mieszkaniowego, Nadleśnictwo Zielona Góra uważa iż udział społeczeństwa w Komisji Założeń Planu a co za tym idzie w czynnym tworzeniu przez mieszkańców Planu na kolejne dziesięć lat prowadzenia gospodarki leśnej, zmniejszy prawdopodobieństwo powstawania konfliktów w związku z prowadzoną wycinką lasów oraz pozwoli stworzyć Plan uwzględniający wszystkie funkcje lasu (produkcyjne, społeczne i ochronne)1 - do czego zachęcamy.

 

1. Funkcje, które spełnia las w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka; funkcje ekologiczne (ochronne) – las kształtuje klimat globalny i lokalny, ma wpływ na skład atmosfery, reguluje obieg wody w przyrodzie, przeciwdziała powodziom, lawinom i osuwiskom, chroni glebę przed erozją i krajobraz przed stepowieniem; funkcje społeczne – las kształtuje korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, wzbogaca rynek pracy, wzmacnia obronność kraju, zapewnia rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa; funkcje produkcyjne (gospodarcze) – las dostarcza drewna oraz innych płodów leśnych, zapewnia powtarzalność produkcji, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych, w tym użytków gospodarki łowieckiej.