Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.

 
Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra obszary chronionego krajobrazu zajmują ok. 6 559 ha, stanowiąc tym samym ok. 21% jego zasięgu terytorialnego.
 
Obszary chronionego krajobrazu, częściowo w granicach Nadleśnictwa Zielona Góra:
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Krośnieńska Dolina Odry o powierzchni 13 265 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesienia Zielonogórskie o powierzchni 3 573 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Śląskiej Ochli o powierzchni 10 350 ha