Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest sposobem wypełnienia przez Unię Europejską zobowiązań nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ważnych dla całej Europy najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony, ale stwarza również merytoryczne podstawy do zachowania w skali kontynentu dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych. Natura 2000 polega na wybraniu (według zdefiniowanych kryteriów) określonych obszarów, a następnie objęciu ich skuteczną ochroną.

Podstawą do wyznaczania obszarów w ramach Sieci Natura 2000 są ginące na terenie państw Unii Europejskiej siedliska i gatunki, wymienione w dwóch dyrektywach:
  • Dyrektywa Ptasia (2009/147/WE, wcześniej 79/409/EWG), na podstawie której tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG), na podstawie której tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) przyrodniczych oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.
Obecnie na terenie Polski znajduje się: 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), zajmujących łącznie 15,6% pow. kraju oraz 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości (po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska) staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO), zajmującymi 11,05% pow. kraju. Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% pow. kraju.
 
Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra:
  • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Odry" o pow. 633,46 ha położony na terenach leśnictw Łężyce, Nietków, Laski. Występują tam co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej kani czarnej (PCK), kani rudej (PCK), trzmielojada, świerszczaka i remiza, ponadto w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują derkacz i cyranka.
  • Krośnieńska Dolina Odry – obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. Shadow List, przeznaczony do konsultacji społecznych. Obszar ważny dla zachowania kompleksów łąkowych i lasów łęgowych oraz 21 gatunków. Ważny korytarz ekologiczny.

W obu obrębach Nadleśnictwa Zielona Góra, na obszarze o powierzchni 563,93 ha, zinwentaryzowane zostały siedliska przyrodnicze, będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (siedliska o znaczeniu wspólnotowym), położone na terenie Unii a jednocześnie zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub mające niewielki obszar występowania, będące doskonałymi przykładami siedlisk typowych dla danego regionu biogeograficznego. Na takich powierzchniach prowadzi się gospodarkę leśna przede wszystkim w kierunku zachowania siedlisk przyrodniczych.